<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DESCARREGA LA SOL.LICITUD DE CÈDULA D'HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la Generalitat de Catalunya per a la residència de persones.

Descarrega el document de sol·licitud de cèdula d'habitabilitat i presenta'l juntament amb la resta de documentació complementària en qualsevol dels següents punts:

  • Oficines del Consorci d'Habitatge de Barcelona.
  • Oficines locals d'habitatge tramitadores de cèdules.
  • Oficines d'atenció ciutadana.

Documentació complementària:

  • Certificat d'habilibilitat emès per un arquitecte qualificat i visat pel seu col·legi professional.
  • Declaració responsable d'antiguitat de l'habitatge
  • Informe d'antiguitat d'ús de l'habitatge

 

Logotipo_de_la_Generalitat_de_Catalunya.svg

 

Descarrega la teva document: