<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 DEDUCCIONS RENDA 2021 A CATALUNYA

Deduccions per a l'exercici de la renda 2021 de l'Agència Tributària.

A Vivendex hem confeccionat el nostre propi PDF extraient del Manual Pràctic de l'agència Tributària les deduccions que afecten a Catalunya.

Una manera de fer coneixedors als contribuents catalans de totes les deduccions disponibles a la seva comunitat i ajudar-los a la confecció i presentació de la seva Declaració de la Renda 2021.

Al manual trobareu les deduccions autonòmiques dividides en quatre grups fonamentals:

  • Per circumstàncies personals i familiars
  • Relatives a l'habitatge habitual
  • Per donatius i donacions
  • Altres conceptes deduïbles

 

El Manual Pràctic Renda i Patrimoni 2021 està actualitzat fins al dia 4 de abril de 2022 en base a la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni publicada fins aquesta data amb efectes per a l'exercici 2021. Qualsevol modificació posterior de les normes dels esmentats impostos aplicables l'esmentat exercici, haurà de ser tinguda en compte.

Descarrega el teu Manual: